Bize Ulaşın... Mevzuat... Faaliyetlerimiz... Fındık ve Çeşitleri... Hakkımızda... Anasayfa'ya Dön…
Kimler Yararlanabilir ? Hizmet Verdiğimiz Bölgeler Tarım Danışmanlık Hizmetimiz

Hizmet Sözleşmesi

TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

(S.S.36 SAYILI BEŞİKDÜZÜ FINDIK TARIM SATIŞ  KOOPERATİFİ ile Çiftçi Üyeler Arasında)

Madde 1. Sözleşmenin Tarafları

Bu sözleşme; bir tarafta …………………..…………(bundan sonra “üye” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta tarımsal danışmanlık hizmeti sunan S.S.36 SAYILI BEŞİKDÜZÜ FINDIK TARIM SATIŞ  KOOPERATİFİ (bundan sonra “örgüt” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde imzalanmıştır.

Madde 2. Taraflara İlişkin Bilgiler

2.1. Üye                      :………………………………………………………………………………..

Adresi                         :………………………………………………………………………………..

Telefon                       :…………………………………………………………………………..……

Faks                            :………………………………………………………………………………..

E-Mail                        :………………………………………………………………………...…...

2.2.Örgüt/Oda                        : S.S.36 SAYILI BEŞİKDÜZÜ FINDIK TARIM SATIŞ  KOOPERATİFİ

Adresi                         : Cumhuriyet Mah. Fiskobirlik Cad. No:1 Beşikdüzü / TRABZON

Telefon                       : 04628713130

Faks                            : 04628713130

E-Mail                        : fkb.besikduzu@fiskobirlik.org.tr

2.3. Her iki taraf madde 2.1 ve 2.2’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri taraflara tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla elden teslim, posta, posta kuryesi, teleks, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla bildirimde bulunabilirler.

Madde 3. Sözleşmenin Dili

İş bu sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Madde 4. Sözleşmenin Kapsamı

Bu sözleşme çiftçi üye …….…………………...….……………’nın : S.S.36 SAYILI BEŞİKDÜZÜ FINDIK TARIM SATIŞ  KOOPERATİFİ örgüt/oda’dan, tarımsal danışmanlık hizmeti almasını, tarafların görev ve sorumluluklarını belirlemeyi amaçlar.

Madde 5. İş Tanımı

5.1.Sözleşme konusu iş; üyenin, tarımsal üretim, işleme ve pazarlama sürecinin bütün aşamalarında karşılaştığı problemler ve bunların birbirleriyle ilişkileri hakkında fikir sahibi olmasını, geliştirilen teknolojileri kullanmak suretiyle bu problemleri çözebilecek bilgi ve becerinin kazandırılmasını, bunların sonucunda yaşam standardının yükseltilmesini amaçlayan bir eğitim ve bilgilendirme faaliyetini ifade eden danışmanlık hizmetidir.

5.2. Bu Danışmanlık Hizmetinin İçeriği Aşağıdaki Şekildedir.

a) İşletme Ekonomisi Danışmanlığı

1- İşletmeler arası işbirliği planlarının hazırlanması

2- İşletme analizleri, işletme planlarının hazırlanması

3- İşletme organizasyon önerileri, iş organizasyon önerileri

4- Finansman planlarının hazırlanması ve fizibilite hesapları

5- Pazarlama ve eko turizm

6- İşletme Ekonomisi ile ilgili konulardaki desteklemeler   

b) Mekanizasyon ve Tarımsal İnşaat Danışmanlığı

1- Tarımsal inşaat

2- Mekanizasyon maliyet hesaplamaları

3- Tarımsal inşaat ve yatırım planları

4- Makine alım ve satım danışmanlığı

5- Çiftlikte ve tarlada makine işletmeciliği

 

6- Mekanizasyon ve tarımsal inşaat ile ilgili konulardaki desteklemeler     

c) Hayvansal Üretim, Bitkisel Üretim, İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Danışmanlığı

1- Tarım politikası önlemleri ve desteklemelere ilişkin danışmanlık

2- Toprak, bitki, yem, gübre analizlerinin değerlendirilmesi ve tavsiye verilmesi

3- Münavebe, üretim teknikleri, bitki bakımı, hasat, depolama, işleme tekniği ve pazarlama

4- Bitki koruma

5- Hayvan sağlığı, hayvan bakımı, besleme, hayvansal ürünlerin işleme ve pazarlaması    

d) Kayıtların Tutulması ve Hukuksal Danışmanlık

Örgüt/Oda; üyeyi hukuksal olarak temsil edemez, ancak talep edilmesi durumunda üyenin, tarımsal menkul ve gayrimenkulların alım-satımı, miras, hasat ve envanter tahminleri, kira sözleşmelerinin hazırlanması, satış ve kredi sözleşmelerinin hazırlanması, vergi ve sigorta, kira, komşuluk, tarım hukuku ile ilgili konularda danışmanlık yapar.

5.3. Seminerler, Uzman Davetleri ve İşletme Ziyaretleri

Yukarıda belirtilen konularda telefon ve diğer iletişim araçları, büro ve işletme ziyaretleri yoluyla bilgilendirme yapmak, demonstrasyonlar, tarla günleri, çiftçi toplantıları, çiftçi inceleme gezileri düzenlemek, sirküler mektuplar hazırlamak, çiftçi kursları, sergi ve teşvik müsabakaları, konferanslar, fuarlar, paneller düzenleyerek bunlara uzmanlar davet etmek.

Madde 6. Örgüt/Oda Tarafından Yerine Getirilecek Hizmetler

Bu sözleşme sonucu örgüt/oda, üyeye aşağıdaki görevleri yerine getirmeyi taahhüt eder.

6.1.İşletme Kayıtlarının Tutulması ve Değerlendirilmesi

Örgüt/oda üye için bir dosya hazırlar. Bu dosyada işletmenin sözleşme tarihindeki durumu, üyenin katıldığı danışmanlık faaliyetleri ile işletmenin durumlarındaki gelişmeler yer alır.

 6.2. Eylem Planı Hazırlama

Örgüt/Oda, üyenin, tarımsal üretim durumunun kayıt altına alınmasından ve değerlendirilmesi yapıldıktan sonra, öncelikli sorunlarının tespiti ve sözleşme süresince yerine getirilecek hizmetleri iş takvimi ile belirleyen bir “Eylem Planı” hazırlar. Örgüt/oda, ayrıca üyeyle birlikte yapacağı faaliyetleri kapsayan aylık çalışma programları hazırlar.

Program ve uygulamalarını Bakanlığın belirleyeceği formatlara ve süreye uygun olarak bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüklerine gönderir.

6.3. Bireysel Danışmanlık Araç ve Yöntemler Kullanarak Yerine Getirilecek Hizmetler

a) Örgüt/Oda; iletişim araçlarını kullanarak yapacakları tarımsal üretimle ilgili üyenin her türlü bilgi talebini karşılar. Ayrıca örgüt/oda’nın, üyeyi bilgilendirmesi gereken olağanüstü durumlarda (don uyarısı, şiddetli yağış vb.) örgüt/oda, üyeyi iletişim araçlarını kullanarak bilgilendirir, her bir telefon bilgilendirmesi tutulacak deftere işlenir.

b) Örgüt/Oda, bürosunda üyeye, ziyaret etme ve bilgi talep etme olanağı sağlar. Her bir büro ziyareti tutulacak büro ziyaret defterine işlenir ve ziyaret eden üyeye imzalatılır.

c) Örgüt/Oda, zamanı ve programı önceden üyeyle belirlenmek koşuluyla üyenin bir takvim yılı içerisinde en az, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri uygulama esaslarının 17 nci maddesi 1 inci fıkrasında yer alan hüküm doğrultusunda işletmesinde ziyaret edilmesini sağlar. Bu ziyaretlerin zamanlaması ve içerikleri, ziyaretin yapıldığı mevsime ve üyenin ihtiyaçlarına göre belirlenir. Yapılacak her işletme ziyareti tutulacak günlük hizmet defterine işlenir ve ziyaret edilen üyeye imzalatılır.

6.4. Grup Danışmanlık Araç ve Yöntemler Kullanarak Yürütülecek Hizmetler

a) Örgüt/Oda, üyenin faaliyet alanlarını dikkate alarak ve giderlerinin ne şekilde karşılanacağını üye ile önceden belirlemek suretiyle, aşağıda belirtilen grup danışmanlık araç ve yöntemleri ile danışmanlık hizmetinde bulunur.

1- En az 6 (altı) çiftçi toplantısı,

2- En az 1 (bir) çiftçi inceleme gezisi,

3- En az 2 (iki) defa dışarıdan uzmanların (kamu, özel kuruluşlar, üniversiteler) davet edileceği çiftçi toplantısı,

4- Gerekli gördüğü durumlarda sonuç ve metot demonstrasyonları ile tarla günü düzenler. 

b) Bu faaliyetlerin sonrasında üyeye onaylatacağı takip formaları tanzim eder.

6.5.Kitle Danışmanlık Araç ve Yöntemleri Kullanarak Yerine Getirilecek Hizmetler

Örgüt/Oda, üyenin faaliyet alanlarını ve güncel gelişmeleri dikkate alarak bir takvim yılı içerisinde en az altı (6) adet sirküler mektup/liflet hazırlayıp üyeye ulaştırır. Örgüt/oda, hazırlanan bu sirküler mektupların bir suretini muhafaza eder. Örgüt/oda, çalışmaları sırasında projeksiyon, CD, slayt vb. görüntülü eğitim araçlarından da yararlanır.

 

6.6.Diğer Yöntemler Yoluyla Bilgilendirme

Örgüt/oda, üyenin faaliyet alanlarını, güncel gelişmeleri, olası ihtiyaçları dikkate alarak ve giderlerinin ne şekilde karşılanacağını üye ile önceden belirlemek koşuluyla; kamu, özel kuruluşlar, üniversiteler tarafından düzenlenecek çiftçi kursları, sergi ve teşvik müsabakaları, konferanslar, fuarlar, paneller vb. faaliyetler hakkında üyeyi bilgilendirir ve katılmalarına yardımcı olur.

6.7.Tarımsal Desteklemeler İle İlgili Her Türlü Formların Doldurulması ve Bilgilendirme

Örgüt/oda, üyenin istemesi durumunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan desteklemeler ile ilgili her türlü formlarını doldurmasına yardımcı olur ve tarımsal desteklemeler hakkında bilgilendirir.

6.8. Tarımsal Yatırım Projelerinin Hazırlanması

Örgüt/oda, üyenin istemesi durumunda tarımsal yatırımlarla ilgili projelerinin hazırlanmasına danışmanlık eder.

6.9. Tarımsal Üretimle İlgili Analizlerin Yapılması

Örgüt/oda, giderlerinin ne şekilde karşılanacağını üye ile önceden belirlenmesi koşuluyla üyenin talep edeceği her türlü analizin (toprak, yaprak, yem, süt vb.) yaptırılmasına danışmanlık eder.

Madde 7. Sözleşme Bedeli:

TYDH bedeli 600 TL olup, çiftçi adına Gıda, Tarım, Hayvancılık Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Madde 8. Sözleşme Bedeline Dâhil Olan Giderler                                     

Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü danışmanlık hizmeti sözleşme bedeline dâhildir. Ancak örgüt/oda’nın hizmetleri sırasında kullanacağı malzemeler ve ulaşım giderleri ile il dışına yapılacak iş seyahatlerinin giderleri karşılığında ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır. KDV sözleşme bedeline dâhildir.

Madde 9. Vergi, Resim ve Harçlar İle Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler

Sözleşme ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar ile örgüt/oda’nın elde edeceği gelirler ile yapacağı giderlere ilişkin her türlü vergiler ve sosyal güvenlik ödemeleri örgüt/oda tarafından ödenecektir.

Madde 10. Sözleşmenin Süresi

Bu sözleşmenin süresi işe başlama tarihinden itibaren 12 (Oniki) ay süreyi kapsayan 23/07/2014 tarihinden 23/07/2014 tarihine kadardır. 

Madde 11. Hizmetin Verilme Yeri ve İşe Başlama Tarihi

11.1. Hizmet verilme yeri:

Örgüt/oda’nın hizmet yerinin adresi madde 2.2 de belirtilen adrestir.

11.2. İkamet:

Örgüt/oda’nın hukuki hizmet alanı üyenin bulunduğu il/ilçe sınırlarını kapsamalıdır.

11.3. İşe Başlama Tarihi:  24/07/2014 itibaren 12 ay dır.

Madde 12. Ödeme Yeri ve Şartları

12.1. Sözleşme bedeli 6 aylık dönemler halinde örgüt/oda’nın aşağıdaki banka hesap numarasına üye tarafından yatırılır.

Banka Şubesi: BEŞİKDÜZÜ ZİRAAT BANKASI ŞUBESİ Hesap no: 0692-269980725004

NOT: Sözleşme bedeli Bakanlık tarafından çiftçi adına örgütün Ziraat Bankasının 269980725004nolu hesabına aktarılır.

12.2. Örgüt/oda tarafından bu sözleşmede belirtilen işlerin dışında, danışmanlık görevlerinde aksaklığa neden olmayacak ve tarafların yazılı mutabakatı ile uygun görülen fazla iş yapılması durumunda mutabakat doğrultusunda örgüt/oda ilave ücret alabilir.

Madde 13. Avans Verilmesi ve Şartları 

Madde 14. Fiyat Farkı

Madde 15. Örgüt/Oda Tarafından Hizmete Ara Verilmesi

Bu sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek danışmanlık hizmetleri tam gün danışmanlık esasına göre belirlenmiştir. Örgüt/oda, üyeyle önceden belirlemek koşuluyla, çalışan danışmanlarına haftada bir gün dinlenme günü ve tarımsal üretim sezonu dikkate alınarak bir takvim yılında 20 iş günü izin verme hakkına sahiptir.

Madde 16.  Örgüt/oda Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi

Örgüt/oda tüzel kişiliğinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde 17. Sözleşmenin Feshi

17.1. Tarafların mutabakatı durumunda sözleşme kendiliğinden fesh olur.

17.2. Örgüt/oda’nın Sözleşmeyi Feshetmesi

a) Üyenin bu sözleşme ve sözleşmenin ekini oluşturan belgelerde belirtilen hükümler doğrultusunda taahhüdünü yerine getirmemesinin örgüt/oda tarafından tespiti halinde, örgüt/oda’nın 20 (yirmi) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen yazılı ihtarına rağmen aynı duruma devam etmesi,

b) Bu sözleşmenin 16. ve 20. maddeleri dışında örgüt/oda’nın taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte üyeye bir ay öncesinde yazılı olarak bildirmesi ve bu sözleşme toplam bedelinin %....... (yüzde ……..)’sı tutarında tazminatı ve varsa aldığı avansları üyeye ödemesi durumunda örgüt/oda tarafından sözleşmenin feshi hakkı doğar ve sözleşme genel hükümlere göre tasfiye edilir.

17.3. Üyenin Sözleşmeyi Feshetmesi

a) Örgüt/oda’nın bu sözleşme ve sözleşmenin ekini oluşturan belgelerde belirtilen hükümler doğrultusunda taahhüdünü yerine getirmemesinin üye tarafından tespiti halinde, üyenin 20 (yirmi) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen yazılı ihtarına rağmen aynı duruma devam etmesi,

b) Örgüt/oda tarafından bu sözleşmenin 16. ve 20. maddeleri dışında sözleşme süresi içerisinde kesintisiz veya aralıklarla 10 (on) günden fazla hizmete ara verilmesi,

c) Örgüt/oda’nın, Yönetmelikte ve Uygulama Esaslarında istenilen niteliklere sahip olmadığının anlaşılması durumlarında ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın üyeye sözleşmenin fesih hakkı doğar ve sözleşme genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde 18.  Diğer Kişi ve Kuruluşlara Verilecek Danışmanlık Hizmetleri

Örgüt/oda’nın tarımsal danışmanlık birimi, bu sözleşmenin geçerli olduğu sürece tarımsal girdi firmaları ile ticari ilişki kuramaz, bunların ürünlerini pazarlayamaz veya pazarlanmasına aracılık edemez, ürünlerin reklâmını yapamaz.

Madde 19. Bilgilendirme

Tarafların sözleşmeyi feshetmeleri durumunda bu durumu bulundukları il/ilçe müdürlüğüne üç (3) iş günü içerisinde yazılı olarak bildirirler.

Madde 20. Mücbir Sebepler

a) Doğal afetler,

b) Kanuni grev,

c) Genel salgın hastalık,

d) Kısmı veya genel seferberlik ilanı.

Bu mücbir sebeplerden dolayı üye ve örgüt/oda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Bu sebeplerin geçerli olması için, taraflardan kaynaklanan bir sorundan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmemesine engel nitelikte olması, tarafların bu engeli ortadan kaldırmaya gücü yetmemesi, mücbir sebeplerin yerine geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içerisinde tarafların yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. 

Madde 21. Üyenin Gerekli Bilgi ve Belgeleri Örgüt/oda’nın Hizmetine Sunması

Üye, örgüt/oda’nın danışmanlık hizmetlerini yerine getirirken gereksinim duyacağı her türlü bilgi ve belgeyi örgüt/oda’ya vermek, işletmesinde meydana gelecek ve danışmanlık hizmeti açsından önemli olacak değişiklikleri zamanında örgüt/oda’ya iletmek zorundadır. Üye, örgüt/oda’nın talep etmesi durumunda verdiği bilgilerin doğruluğunu yazılı olarak onaylar.

Madde 22.  Sır Saklama Zorunluluğu

Örgüt/oda, danışmanlık hizmeti çerçevesinde, yasalara göre ihbarı zorunlu durumlar hariç, üyeye ait elde edeceği her türlü bilgi ve belgenin sır olarak saklanmasını sağlamak zorundadır. Örgüt/oda bu bilgileri hizmet gereği üçüncü kişilerle paylaşmak durumunda kalır ise bu kişilerin de bilgilere ilişkin sır saklama sorumluluğunu garanti altına almakla yükümlüdür. Örgüt/oda’nın sır saklama yükümlülüğü sözleşme bittikten sonra da devam eder.

Örgüt/oda, görev yaptığı sürece üye ile ilgili her türlü konuda üyenin onayı olmadan hiçbir yayın yapamaz.  

Madde 23. Belge-Bilgilerin Muhafazası ve Geri Verilmesi

Örgüt/oda, üye tarafından kendisine verilen her türlü belge ve bilgiyi düzenli olarak muhafaza etmek, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı haricinde üçüncü kişilerin bilgilenmesini engellemek zorundadır. Örgüt/oda kendisine üye tarafından verilen belgeleri, sözleşme süresi içerisinde üye tarafından talep edildiğinde, sözleşme bittikten sonra ise talep edilmesine gerek kalmadan teslim eder. Örgüt/oda, sözleşme süresince yaptığı faaliyetlere ilişkin bütün kayıtları sözleşme bitiminden itibaren üç yıl süresince muhafaza eder.

Madde 24.  Sözleşmenin Devredilmesi ve Uzatılması

24.1. Örgüt/oda; hizmet sözleşmesi ile üstlendiği iş ve işlemleri, başka bir örgüt/oda’ya ve üçüncü kişilere yaptıramaz. Aksi durumda; üyenin sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkı doğar.

24.2. Sözleşme süresi sona ermeden bir ay önce, örgüt/oda ve üye yeni sözleşme dönemi için görüşüp anlaşırlarsa yeni sözleşme imzalarlar. Örgüt/oda sözleşme süresi sonunda sözleşmeyi uzatmak istemediğini yazılı olarak bildirirse, sözleşme imzalayacak yeni örgüt/oda’ya veya üçüncü kişiye, yaptığı iş ve işlemlerle ilgili bilgilendirme yapmayı kabul ve taahhüt eder.

24.3. Tarafların yeni bir sözleşme imzalamamış olması durumunda sözleşme 1 yılın sonunda kendiliğinden sona erer.

Madde 25. Örgüt/oda’nın Tavsiyeleri ve Sorumluluğu

25.1. Üretici örgütü/ziraat odası ile sözleşme imzalayan üretici örgütü/ziraat odası üyesi çiftçinin vefatı durumunda vefat eden çiftçinin kanuni varisleri gerekli hukuki şartları yerine getirmek koşuluyla üretici örgütü/ziraat odası ile mutabakata varılırsa, mevcut sözleşmenin bitiş tarihine kadar danışmanlık hizmeti devam eder.

25.2. Örgüt/oda, verdiği tavsiyeler çerçevesinde üretim sürecinin bütün aşamalarından sorumludur. Üye, örgüt/oda tarafından verilen öneri ve tavsiyeleri değerlendirmekten ve vereceği kararlardan sorumludur. Ancak üye, her hangi bir tavsiyenin örgüt/oda tarafından kendisine yazılı olarak yapıldığını belgelendirirse bu tavsiyeye uymasından dolayı ortaya çıkan zararlarının tazmin edilmesini isteyebilir.

25.3. Üye, verilen tavsiyeleri örgüt/oda’dan alacakları yazılı talimatlara göre uygular. Üyenin, tavsiyeleri örgüt/oda talimatlarından farklı şekilde uygulaması durumunda örgüt/oda’nın sorumluluğu ortadan kalkar.

25.4. Örgüt/oda, üyeden kaynaklanan ihmaller ve gecikmelerden sorumlu değildir.

25.5. Örgüt/oda’nın verdiği bilgi ve tavsiyeler sadece üyenin kullanımı içindir. Örgüt/oda’nın yazılı rızası olmadan üye bu bilgileri üçüncü kişilere veremez.

25.6. Örgüt/oda tarafından üretilen basılı materyallerin telif hakları örgüt/oda’ya aittir.

Madde 26. Diğer Hükümler

26.1. Örgüt/oda, politik yönden tarafsız olmak zorundadır.

26.2. Örgüt/oda, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatları tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermek ve bünyesinde çalışan danışmanlarının eğitim, seminer, toplantı, konferans vb. etkinliklere katılmasını sağlamak zorundadır.

26.3. Bu sözleşme gereğince yapılacak danışmanlık hizmetleri sırasında meydana gelebilecek her türlü kaza, yaralanma ve ölüm durumunda yürürlükte olan kanunlar esas alınır.

26.4.Varsa eklenecek diğer hususlar.

Madde 27. Bu Sözleşmede Hükmü Bulunmayan Haller

Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümlere göre hareket edilir.

Madde 28. Sözleşmenin Ekleri

28.1. Bakanlık tarafından hazırlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik ve buna ait uygulama esasları bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olup taraflar bu sözleşme ile birlikte eklerini de kabul etmiş sayılır.

28.2. Sözleşme üzerinde yapılacak her türlü değişiklikler yazılı olarak yapılacak, bu değişiklikler her iki tarafça imzalanarak bir ek olarak sözleşmeye eklenecektir.

Madde 29. Anlaşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşmenin ve eklerinin uygulanmasında ortaya çıkan ihtilaflar Vakfıkebir mahkemelerinde çözülür.

Madde 30. Sözleşme Yapılması

31. maddeden ibaret olan iş bu sözleşme ve ekleri üye ve örgüt/oda tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra 3 suret olarak tanzim ve imza altına alınarak 1’er nüshası taraflarca alıkonulmuştur.

Madde 31. Yürürlük Tarihi

İş bu sözleşme tarafların imzasına müteakip yürürlüğe girer.    

                                                                                  

  ÜYE                                                                     Üretici Örgütü / Ziraat Odası

                                                                                  Yönetim Kurulu Başkanı